Befolkningens holdning til jagt er fortsat overvejende positiv

I årets undersøgelse af danskernes holdninger til jagt og jægere er der dog enkelte elementer, der bekymrer Jægerforbundet, som opfordrer til at fortsætte med at fortælle de gode historier om jagt og jægere i Danmark

Danmarks jægerforbund har nu analyseret på den undersøgelse af befolkningens holdning til jagt, som blev afviklet i vinter.

Undersøgelsen som blev nævnt i Mit Jagtblad for et par måneder siden viste, at kun 5 procent af danskerne ikke accepterer jagt. I lyset af en voksende gruppe meget principfaste byboer med stærke holdninger til det der sker på landet, må det siges at være yderst tilfredsstillende for jægerne.

Selvom det kun er 5 procent af danskerne der har et problem med jagt, er det lige så signifikant og tilfredsstillende at 90,3 procent af befolkningen svarer at de i højere eller mindre grad accepterer jagt i Danmark. Med kun 3 procent jagttegnsløsere i Danmark er vi nemlig helt afhængige af befolkningens holdning til jagt for at kunne forsætte en sund og bæredygtig jagttradition i vores lille land. Begynder større befolkningsgrupper eller stærke interessegrupper pludselig at vise modvilje mod jagt eller jægere er der – nu til dags – ikke langt til at man kan forvente mere eller mindre rationelle reaktioner fra politikerne.

Danmarks Jægerforbund, der har afviklet undersøgelsen om befolkningens holdninger til jagt, er da også generelt tilfreds med resultaterne af spørgeundersøgelsen selvom forbundet også finder at der i besvarelserne er elementer der vækker omtanke, for kigger vi (Jægerforbundet) ind i tallene bag det overordnede resultat ses, at i 2023 accepterer 14 pct. jagt i mindre grad, 38 pct. i nogen grad, 21 pct. i høj grad og 16,7 pct. i meget høj grad.
De mest positive over for jagt er mænd, bosiddende uden for hovedstaden og de større byer, og med en solid økonomi. Dette billede er det sammen, som vi kunne se i tidligere analyser fra hhv. 2018 og 2019. Men til forskel fra de tidligere analyser er det i år en negativ tendens i tallene. Der er flere, der udtrykker, de ikke accepterer jagt, og flere, der udtrykker, de accepterer jagt i mindre eller nogen grad.”

Forbundet kan ikke se direkte af undersøgelsen hvorfor der – trods de overordnet tilfredsstillende tal – er en mindre negativ tendens i forhold til tidligere år, men i et af de uddybende spørgsmål spørges der om synet på jagt og jægere og her mener Jægerforbundet at kunne se en tendens. Forbundet skriver:

”Om det er selve de jagtlige handlinger, befolkningen reagerer på, eller om det er jægernes adfærd, får vi en indikator på, når vi spørger ind til netop dette. Her afslører tallene, at befolkningen generelt er en smule mere negative over for jægerne end over for jagten.”

Som nævnt flere gange er den generelle holdning til jagt overvejende positiv og der er ikke tale om meget voldsomme skred i befolkningens holdninger til jagt og jægere. Alligevel er Forbundet optaget af at reagere på selv den mindste negative tendens. For at kunne det er det vigtigt at vide hvilke narrativer og jagt befolkningen reagerer positivt eller negativt på og det er der også delvist mulighed for at få svar på i undersøgelsen. Jægerforbundet skriver at:

”I analysen har vi (Jægerforbundet) spurgt ind til, hvor enige eller uenige respondenterne er til en række spørgsmål. I disse svar findes flere gode bud på, hvilke fortællinger, som befolkningen betragter som positive. De gode historier og argumenter skal vi holde fast i og gerne forstærke fremover. Et godt sted at starte er fortsat at formidler de gode ting, som jægerne bidrager med til befolkningen og samfundet. I analysen er der et udsagn, der lyder: Hvor enig er du i, at jægerne passer godt på naturen? I 2023 svarer 10 pct., at de er helt uenige eller delvist uenige, 23 pct. svarer de hverken er uenige eller enige, 54 pct. svarer at de er delvist eller helt enige, mens 12 pct. ikke ved, hvad de skal svare. Her ses, at argumentet stadigt er godt. I 2019 svarede 63 pct., at de var delvist enige og helt uenige. I samme periode svarer 7 pct. flere, at de hverken er enige eller uenige i udsagnet.”

Andre argumenter, der udløser en positiv reaktion (i besvarelserne) er, at jægerne tager ansvar for at løse konkrete samfundsproblemer. Argumentet er stadigt godt, og kun 10 pct. udtrykker, at de er helt eller delvist uenige samt at jægerne bidrager med at udføre natur- og vildtpleje.”

Jægerforbundet vurderer at en aktiv informationsindsats omkring jagt og jægere fortsat er vigtig. Både fra forbundet og andre konstruktive aktører med fokus på jagt samt fra den enkelte jæger ude omkring i landet.

Du kan læse hele Jægerforbundets analyse af rapporten om befolkningens holdning til jagt her: https://www.jaegerforbundet.dk/media/21423/rapport-befokningens-holdning-til-jagt-2023.pdf

Læs også