Miljøstyrelsen forsøg med buejagt er blevet forlænget. Forlængelsen kommer fordi undersøgelsens datagrundlag fortsat er for tyndt. En af grundene til det er at buejægerne ikke har meldt ind i den grad myndighederne håbede på.

Undersøgelsen, der skal afdække om det er dyreetisk forsvarligt at skyde de store hjortearter med bue og pil, blev sat i gang for mere end tre år siden og afleveret til miljøstyrelsen for nylig. Den er skrevet på baggrund af 140 stykker kron og dåvildt skudt med bue og pil i perioden fra 2018 til 2021 samt litteraturstudier og indberetninger fra Schweiss registret.

I en pressemeddelelse udsendt af Miljøstyrelsen hedder det blandt andet:

Forskerne vurderer ikke, at det foreliggende datagrundlag er tilstrækkeligt til at drage endelige konklusioner om, hvor effektiv og egnet bue og pil er som jagtvåben til det store hjortevildt. I det kommende år vil Miljøstyrelsen derfor sammen med DCE gennemføre yderligere forsøg og undersøgelser, som kan sikre et tilstrækkeligt fagligt grundlag for en beslutning om fremtiden for denne jagtform. For at forbedre datagrundlaget yderligere vil Miljøstyrelsen desuden kontakte buejægerne i løbet af jagtsæsonen og minde dem om den indberetning, de som deltagere i forsøgsordningen har pligt til at lave. Forsøgsordningen var oprindeligt treårigt, men er netop blevet forlænget med ét år frem til 31. august 2022.

Læs også: Buejagt, tættere på

Miljøstyrelsen udsendte samtidig et ret kontant brev til buejægerne, der blandt andet påpegede forskelle imellem data fra Schweiss Registret og fra buejægerne:

Miljøstyrelsen finder ingen anledning til at antage, at Schweiss Registerets tal er ukorrekte. Derfor vil vi indskærpe over for dig og alle andre buejægere, at skydning af store hjortearter med bue forudsætter, at der skal registreres korrekt med dato og detaljer. Vi opfordrer til, at du foretager registreringen med det samme, når du er kommet hjem fra jagt, så du ikke glemmer noget. Alle detaljer om den konkrete jagtlige situation vil være relevant for evalueringen. Vi vil i den forbindelse opfordre til, at du beskriver skudtegn og reaktion på skuddet så grundigt som muligt.

Det er vigtigt, at indberetningerne tegner et retvisende billede af buejagten. Korrekte indberetninger er afgørende for buejagtens renommé og for beslutningsgrundlaget, når der til sin tid skal tages stilling til, om forsøgsordningen eventuelt skal erstattes af en permanent tilladelse til buejagt på stort hjortevildt.

Indberetning vedr. alle afskudte pile mod én af de tre hjortearter skal foretages digitalt til Miljøstyrelsen jævnfør §7, stk. 1 og 2 i Bekendtgørelse nr. 1715 af 20. august 2021 om forsøg med buejagt på dåvildt, sikavildt og kronvildt.

Miljøstyrelsens opfordring til at buejægerne rapporterer bedre støttes af Danmarks Jægerforbund.

Læs også: Buejagtskolen

”Vi har at gøre med en forsøgsordning, hvor buejægernes indberetninger er helt centrale for vurderingen af, om det er dyrevelfærdsmæssigt forsvarligt at nedlægge de store hjortearter med bue. Hvis datagrundlaget er for dårligt, kan jeg godt frygte, at buejagten på de store hjortearter bliver en kort parentes i vores jagthistorie. Jeg kan derfor kun opfordre til, at buejægere fra i dag af får indberettet ALT, hvad der skydes,” sagde Claus Lind Christensen, formand for Danmarks Jægerforbund for nylig.

Du kan læse den foreløbige rapport om buejagt i Danmark på større hjortearter her.