Mårhund - eksplosiv udvikling i udbytte

Der har været en rekordhøj indberetning af invasive arter i Miljøstyrelsens indberetningsportal for 2020.

Det er blevet til hele 2099 indberetninger, der fordeler sig på 905 planter, 576 pattedyr, 594 andre dyr og 24 fugle. De mest indberettede invasive arter er mårhund, kæmpebjørneklo, plettet voldsneg og japansk pileurt. Derudover finder man signalkrebs, dræbersnegl, mink, asiatisk gedehams, terrapin og hårfrugtet bjørneklo i årets top ti.

Indberetningsportalen gik i luften i 2016, hvor de invasive arter hidtil har været indberettet til. I midten af december 2020 lukkede Miljøstyrelsens indberetningsportal for invasive arter og overgik til et nyt system. Fremadrettet skal observationer af invasive arter i Danmark foretages på www.arter.dk

invasive arter
Foto: Miljøstyrelsen; top 10 invasive arter indberettet i 2020.

Hvad er invasive arter?

Invasive arter er dyr og planter, der spredes til områder, som de ikke selv ville kunne sprede sig til, og som har en negativ effekt på den oprindelige biodiversitet.

Invasive arter hører ikke naturligt hjemme i Danmark. De kan have en alvorlig skadelig indvirkning på biodiversitet og økosystemfunktioner, hvilket kan påvirke økonomi og sundhed, som f.eks. planter, der kan være stærkt allergifremkaldende.

Forvaltning af invasive arter har til formål, at forebygge og begrænse ikke-hjemmehørende invasive arter, og dermed opfylde de krav, der er opsat i EU-forordningen for invasive arter.

Den biologiske invasion forløber i fire faser; introduktion, etablering, spredning og effekt. Introduktionen af en art, der ikke forekommer naturligt i Danmark, men er blevet indført ved menneskelig hjælp, kaldes en invasiv art. Dernæst kommer etableringsfasen, som gør sig gældende når den invasive art kan leve under de nye forhold samt opretholde en levedygtig bestand. Spredningen foregår ved, at den invasive art naturligt begynder, at sprede sig til større områder – eller, at spredningen er faciliteret af mennesker. Idet en art kun karakteriseres som invasiv, hvis den har negative konsekvenser for den naturlige biodiversitet, er det i sidste fase væsentligt at se på hvilke effekter, der forekommer. Bliv klogere på invasive arter på Miljøstyrelsen.

LÆS OGSÅ

Nyt EU-forslag vil forbyde jagt og fiskeri

Morten vinder DM i Mårhund 2020