Foto: shutterstock / serkan mutan

Den danske bestand af agerhøns har det skidt. Antallet af fugle er faldet over en længere årrække. Hønsenes levesteder forsvinder, og undersøgelser viser, at alt for få kyllinger overlever de første måneder i naturen. Derfor har Danmarks jægerforbund iværksat en undersøgelse med henblik på, at få bedre kendskab til gode leveområder og leveforhold for agerhøns, om kyllingernes fødeforhold samt at finde mere viden om overlevelse hos såvel voksne som kyllinger.

Læs også: Jagtsulten – Læserberetning fra en jagt, der sætter sig tydelige spor

Projektet er en videreførelse af tidligere arbejde med agerhøns, men nu med primært fokus på kyllingernes overlevelse i den periode, hvor de lever af insekter.

Til projektet søger Jægerforbundets forskere nu kontakt til områder på Djursland med en god bestand af vilde agerhøns, som vil være med i projektet. Fuglene vil blive mærket og fulgt, men ud over adgang til agerhønsene kræver deltagelsen ikke noget af de lodsejere eller jagtkonsortier, som melder sig.

Agerhønen er gået stærkt tilbage siden 1960’erne i hele Vesteuropa, sandsynligvis på grund af de store ændringer i landbrugsdriften. I Danmark er det årlige vildtudbytte reduceret fra knap 450.000 til under 20.000 i dag. Agerhønen er knyttet til agerbruget, men udnytter især i yngletiden markernes randområder. Hastigt stigende størrelser på de dyrkede arealer reducerer disse randområder. Stadig mere effektiv drift levner ganske få blomstrende ukrudtsplanter og ringere insektliv på dyrkningsfladen. Herved forandres tidligere leveområder til ørken for agerhønen. At agerhønen er en udpræget standfugl, gør ikke situationen bedre.

Læs også: Månedens trofæ – Drømmebukken

I Jægerforbundets arbejde med agerhøns er udgangspunktet at skabe ny viden om fuglenes krav til leveområdets kvalitet gennem de vilde fugles valg af levested og deres ynglesucces. Herigennem satser forbundet på at kunne give værdifuld faglig rådgivning og input til eventuelle støtteordninger, der vil kunne være med til at sikre, at agerhønen ikke forsvinder som karakterart for det åbne landskab i Danmark.

Har du adgang til agerhøns på Djursland og er interesseret, så kan du kontakte Carsten Riis Olesen, vildtbiolog og seniorforsker ved Danmarks Jægerforbund på tlf. 22896137, e-mail cro@jaegerne.dk.

Læs også: En oplevelse jeg aldrig glemmer.

Læs også: Let og lækker agerhønse ragout