Kontroversielt lovforslag om hjortejagt i høring

Når høringen er afsluttet om en måned er miljøministeriet klar til at formulere det endelige lovforslag om regulering af hjortejagt i Danmark.

Det kontroversielle lovforslag om at indføre arealkrav på kronvildt jagt (lov om jagt og vildtforvaltning) i Danmark er nu sendt i høring af Miljøministeriet. Dermed har modstanderne og andre interessenter omkring de nye regler en lille måned til at reagere inden lovforslaget bliver gjort klar til vedtagelse.

Balladen om arealkrav i forbindelse med jagt på kronhjort har kørt i flere år. Den kom efter at flere undersøgelser pegede på, at aldersfordelingen i den danske bestand af kronvildt er usammenhængende, således at der er for få store hjorte i forhold til antallet af mindre hjorte, hinder og kalve.

Problemet fik organisationer og politikere til at reagere og i løbet af 2020-2021 er der udarbejdet et oplæg til et lovforslag, som blandt andet ændrer på reglerne for hjortejagt, således at antallet af hjorte, der kan nedlægges hver sæson, er afhængigt af ejendommens størrelse.

I sit oplæg til høringsrunden skriver Miljøministeriet blandt andet:

”Formålet med lovforslaget er at styrke indsatsen for bestandene af kron- og dåvildt ved at indføre nye virkemidler, som dels vil kunne begrænse jagtudøvelsen på større kron- og dåhjorte (hanner), dels vil kunne fremme en bedre forvaltningen af kron- og dåvildt generelt.

Med lovforslaget foreslås, at miljøministeren gives bemyndigelse til at fastsætte regler, der sætter en antalsmæssig begrænsning for, hvor mange kron- og dåhjorte større end spidshjorte, der må nedlægges på en ejendom pr. jagtsæson (arealkrav).

Med lovforslaget foreslås endvidere, at miljøministeren bemyndiges til at fastsætte regler om etablering af hjortevildtforvaltningsområder med henblik på at opnå en bæredygtig forvaltning som alternativ til bl.a. regler om arealkrav.”

Kritik fra flere organisationer

Flere organisationer har været kritiske overfor tanken om arealkrav i forbindelse med hjortejagt. Blandt andet Danmarks Jægerforbund. Forbundet så hellere at udfordringen med den skæve afskydning imødegås gennem at indføre såkaldte hjortevildtforvaltningsområder, hvor lokale lodsejere og jægere koordinerer hjortejagten så afskydningen bliver rimelig. Det forslag ligger også i høringsmaterialet.

En anden interesseorganisation Jagtforeningen Dansk Land- og Strandjagt har bedt et advokatfirma om at vurdere lovligheden af et eventuelt nyt arealkrav. Advokaterne har vurderet at arealkravet ikke kan gennemføres uden at jagt- og vildtforvaltningsloven ændres. Det er ikke usandsynligt, at det sker, men selv hvis loven ændres kommer Folketinget ikke uden om grundlovens § 73 om ejendomsrettens ukrænkelighed, der har følgende ordlyd: «Ejendomsretten er ukrænkelig. Ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom, uden hvor almenvellet kræver det. Det kan kun ske ifølge lov og mod fuldstændig erstatning«.

Læs ogsåArealkravet – DLS iværksætter advokatundersøgelse med opbakning fra Bæredygtigt Landbrug.

Advokaterne vurderer også, at arealkravet er usagligt, fordi indgrebet hovedsageligt angår »brodne kar», som er en ikke nærmere defineret vurdering af nogle få personers lovlige jagtudøvelse, og at det ikke er tilstrækkeligt dokumenteret, at arealkravet er egnet til at opnå målet om en anden aldersfordeling hos kronhjortene. Advokaten vurderer også, at der findes mindre indgribende midler end arealkravet for eksempel lokale bestemmelser om jagttid og eventuelt fredninger i perioder, der bedre kunne nå målet.

Jagtforeningen Dansk Land- og Strandjagt mener generelt, at arealkravet udelukkende er et politisk indgreb, som skal sikre økonomisk vinding for de få på bekostning af de mange, og som overser problemet med voksende markskader. Den nuværende lov om jagt- og vildtforvaltning giver allerede mulighed for at ændre på alders- og kønssammensætning hos hjortevildtet med lokale fredninger/udvidede jagtmuligheder og en fredning af kronhjortene i brunsttiden.


Hjortevildtsgrupper


Forvaltningen af hjortejagten i Danmark er i forvejen støttet af 11 såkaldte Hjortevildtsgrupper landet over. De skal understøtte en bæredygtig forvaltning af hjortevildt i Danmark ved blandt andet:  • At sikre, at hjortevildt får udbredelse i nye danske lokalområder.

  • At sikre en bæredygtig og demokratisk jagt, herunder: – stedvist at mindske afskydning af unge hjorte, – stedvist at lempe jagttryk og afskydning på forholdsvist små terræner, – at styrke jagtetikken,

  • At sikre vildt afværgning og regulering ved omfattende vildtskader på afgrøder.

  • At sikre befolkningen rimelige muligheder for at opleve hjortevildt i naturen. Grupperne har hver især følgende hovedopgaver:

  • At udbrede kendskabet til De Etiske Regler for kronvildtjagt.

  • At gå i dialog og agere, hvis der konstate res brud på De Etiske Regler for kronvildt jagt.

  • At medvirke til at skabe et overblik over både kronvildets og dåvildets bestandsud vikling og sammensætning.

  • At medvirke til at skabe overblik over afskydningen.

  • At medvirke til at skabe overblik over de skader som kronvildt og dåvildt forvolder i jordbruget.


Hver af de regionale grupper består af 6 personer, som repræsenterer følgende foreninger, organisationer m.v.: • 1 repræsentant for Danmarks Jægerforbund, der er formand for arbejdsgruppen. • 1 repræsentant for Dansk Landbrug. • 1 repræsentant for Dansk Skovforening. • 1 repræsentant, der i fællesskab udpeges af Dansk Landbrug og Dansk Skovfor- ening. • 2 repræsentanter med biologisk og jagtmæssig indsigt, som repræsenterer de grønne foreninger i Vildtforvaltningsrådet, heraf mindst 1 person fra Danmarks Natur fredningsforening.

Blandt modtagerne af det netop udsendte høringsmateriale er organisationer, universiteter, foreninger, museer, fonde, råd og nationalparker. De har nu en måned til at komme til tasterne inden det endelige lovforslag formuleres. Regeringen og dens støttepartier har indledningsvis indikeret, at de kommer til at støtte lovforslaget når det kommer til afstemning.

Læs høringsmaterialet her:

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/654574

- Annonce -
- Annonce -

Seneste nyheder

- Annonce -
- Annonce -

På jagt

Menneskestemmer skræmmer vildtet mest

Ny undersøgelsen fra det svenske landbrugsuniversitet (Sveriges Lantbruksuniversitetet - SLU) viser at det, der skræmmer vildtet mest, er menneskestemmer.

Skoven giver til sidst

En anderledes jagt – når eventyret er lige om hjørnet, og man er klar til at forsøge alt.

Det svenske jægerforbund vil have natsigter til vildsvinejagt op til genovervejelse

Efter en række spektakulære hændelser under jagt med natkikkerter bør lovliggørelsen af natudstyr revurderes, mener jagtkonsulent.

Tyskland runder 400.000 jægere og sætter rekord

Flere og flere går på jagt i Tyskland, men tallene viser en klar forskel på jægerkorpset i nord og i syd

Lokkemidler til vildsvin

Hvordan skaber man den bedste ”griserestaurant” i sit jagtområde? Det kan du blive klogere på her.
- Annonce-
- Annonce -
- Annonce -

Våben

Det svenske jægerforbund vil have natsigter til vildsvinejagt op til genovervejelse

Efter en række spektakulære hændelser under jagt med natkikkerter bør lovliggørelsen af natudstyr revurderes, mener jagtkonsulent.

Haglbøssens taktiske rolle

Er din haglbøsse potentielt farligere, end du forestiller dig? Er det rimeligt, at den skal opbevares under lås og slå? Læs her om haglbøssens brug som taktisk våben!

En anderledes haglbøsse

Den berømte våbenfabrikant Greener begyndte fra omkr 1920-15 at levere Greener Police Riot Shotguns til Imperiets afsides hjørner.

Haglbøssens Kaliber og Ammunition

Som jægere behøver vi til den praktiske jagt kun at bekymre os om våbnets kaliber, patronerne hylsterlængde og haglstørrelsen og -vægten, finesserne kan vi om ønskeligt læse os til eller drøfte med bøssemageren.
Lyddæmper

Svensk regering vil ændre i lyddæmperes status – skal ikke længere ses som et selvstændigt våben

De nye regler forventes at træde i kraft i juli 2022 og kan medføre, at det bliver lettere for danske jægere at medbringe lyddæmpere til jagt i Sverige.
- Annonce-
- Annonce -

Jagthunden

- Annonce-
- Annonce -

Seneste magasiner