Planer om urørt skov i høring

Regeringens planer om at skabe langt mere urørt skov og natur i Danmark ruller på og nu er de sidste arealer, der skal være ”urørt skov” i høring. De ligger alle i Jylland.

De fem sidste arealer med urørt skov, som er en del af Natur- og Biodiversitetspakken fra december 2020, er nu i offentlig høring. Høringen varer til 1. marts. Arealerne, der dækker i alt 7.700 hektar ligger alle i Jylland. De fem områder er en del af en plan om at skabe et samlet areal i Danmark på op imod 75.000 hektar urørt skov.

Planerne om mere urørt skov i Danmark har fået en blandet modtagelse hos jægerne, der anerkender at urørt skov kan gøre en masse for insekter og enkelte større arter, men mange oplever, at den største trussel mod biodiversiteten ligger i de intensivt dyrkede, åbne arealer.

Naturstyrelsen beskriver de fem områder således:

Skovene ved Oksbøl og Nymindegab omfatter en række store og værdifulde naturarealer med klitter, heder, strandenge, egekrat og nåletræsplantager. Nåletræsplantagerne blev for hovedparten plantet til i sidste halvdel af 1800-tallet for at forhindre sandflugt ind i det bagvedliggende landbrugsland. Området anvendes desuden af Forsvaret til øvelser og uddannelse af soldater. Det er hovedsagligt nåletræsplantager, der udlægges til urørt skov, og de omfatter ca. 6.100 hektar.

Tvorup klitplantage er den ældste af plantagerne i Thy. Dele af plantageområdet blev etableret så tidligt som i 1816, mens langt størstedelen af arealet er tilplantet i sidste halvdel af 1800-tallet. Som et særkende er Tvorup Klitplantage, i modsætning til alle de efterfølgende plantager, anlagt helt ud mod havet. Det er ikke hele plantagen, men en større del af den på ca. 700 hektar, der er udpeget som urørt skov.

Skove på Fanø blev anlagt i 1890’erne og omfatter ca. 700 hektar skov. Skoven er domineret af nåletræ, og der har i en længere årrække været en begrænset vedproduktion.

Engelsholm Skov nær Vejle er en gammel herregårdskov med alléer af gamle træer, partier af gammel ege- og bøgebevoksning og et større lysåbent areal med græsning. I tilknytning til skoven ligger en stor sø med et rigt fugleliv. I alt er ca. 100 hektar udpeget her.

Rise Skov ligger i Himmerland med tilknytning til den allerede urørte Skindbjerglund Skov, hvilket giver muligheden for at udvide arealet med urørt skov ved den kommende udpegning. I alt udvides arealet med ca. 100 hektar.

Du kan læse mere om høringen omkring Naturstyrelsens arbejde med at skabe urørt skov her: https://naturstyrelsen.dk/vildere-natur/uroert-skov/offentlig-hoering-af-forslag-til-udpegning-af-ca-7700-ha-ny-uroert-skov

Du kan læse om hvordan Naturstyrelsen definerer urørt skov her: https://naturstyrelsen.dk/vildere-natur/uroert-skov

Læs også