Undersøgelse viste for høje tal for PFAS i vildt flere steder i Danmark

To steder i Vestjylland bød på forhøjede tal for PFAS i nedlagte ænder. Andre lokationer viste dog fuldt acceptable mængder af det problematiske stof i vildtet

Den meget omtalte PFAS i naturen, og dermed også i ænder, varierer betydeligt alt efter hvor i landet man måler. Det meddeler Naturstyrelsen efter en undersøgelse af de ubehagelige stoffer i vildt flere steder i Danmark.

Undersøgelsen har analyseret ænder, harer og råvildt fra fem forskellige lokationer i Danmark, og er kommet frem til, at indholdet af PFAS i de analyserede dyr er forskelligt, således at prøver fra ænder fra Agger Tange og Harboøre Tange overskrider grænseværdierne markant, mens ænder fra Veststadil Fjord og Nyord (ved Møn) generelt har et lavt indhold af de skadelige stoffer.

Ænder to steder i Vestjylland viste for høje mængder af det problematiske stof PFAS. Myndighederne vil undersøge sagen nærmere. Foto: Shutterstock / Wolfgang Kruck

Det er Miljøstyrelsen, som har stået for undersøgelsen, der primært har undersøgt ænder fra de fem lokationer. Ændernes lever og brystkød er analyseret, og leveren indeholder generelt betydeligt højere mængder end ændernes kød. Til gengæld er grænseværdien for PFAS i dyrenes lever ligeledes tilsvarende højere. Dermed giver resultaterne stort set det samme billede

Ænderne fra Vest Stadil Fjord og fra Nyord viste generelt et lavt indhold af PFAS. Ingen af de skudte ænder overskred grænseværdierne på kød, mens kun to ænder overskred grænseværdierne i leveren.

Til gengæld var de målte værdier i ænderne fra Harboøre Tange og Agger Tange markant højere. Af 20 ænder fra Agger Tange blev 18 målt til at have et for højt indhold af PFAS i kødet, mens en and lå lige under grænsen. Nogle af de analyserede ænder lå meget langt over grænseværdierne. Enkelte op til 28 gange højere.

Det femte sted, hvor der var indhentet vildt til undersøgelsen, var Flyvestation Værløse vest for København. Her analyseredes to harer og to stykker råvildt. Ingen af de analyserede stykker vildt overskred grænseværdierne.

Selvom tallene for PFAS flere steder var alarmerende høje er myndighederne ikke sikre på, hvor stort problemet er.

”Der er tale om et relativt lille antal analyser, og vi kan ikke drage nogen klare konklusioner på det nuværende grundlag, men det kan konstateres, at de høje værdier fra tangerne ikke blev fundet tilsvarende på de andre lokaliteter,” fortæller kontorchef Jens Skovager Østergaard, Miljøstyrelsen om undersøgelsen.

Myndighederne vil nu se nærmere på resultaterne og derefter tage stilling til, om der skal iværksættes yderligere undersøgelser og hvordan de skal afvikles.

Læs også