Balladen om udsatte fasaner ser ud til at fortsætte

Ny rapport fra Århus universitet påpeger, at der fortsætter med at være en påfaldende stor divergens imellem antallet af udsatte og nedlagte fasaner i Danmark

En ny rapport fra DCE (Nationalt Center for Miljø og Energi) ved Århus Universitet peger på, at der fortsat ser ud til at være en divergens mellem det antal fasaner, der årligt udsættes i Danmark og det antal nedlagte fasaner, der rapporteres ind. Udredningen, der er bestilt af Miljøstyrelsen har sammenkørt en række tal omkring opdræt, udsætning og indrapportering af fasaner til jagt og tallene ser ikke ud til at passe. Forskerne fra DCE anerkender i rapporten at ”De anvendte datasæt rummer hver for sig en række usikkerheder, ligesom de har et indbyrdes overlap. Ydermere eksporteres både æg og kyllinger fra den danske produktion. Til produktionen i Danmark kommer import fra udlandet, og her foreligger tal fra EU’s handelskontrol- og ekspertsystem (TRACES). Uafhængigt af disse data kan den årlige udsætning estimeres ud fra vildtudbyttet kombineret med nøgletal for andelen af dels udsatte fugle, der nedlægges, og dels andelen af udsatte fugle i det samlede årlige udbytte. Også disse tal rummer betydelige usikkerheder.” Alligevel er forskerne bag rapporten ikke blege for at sige, at der er noget, der ikke passer, når det gælder antallet af opdrættede, importerede, udsatte og nedlagte fasaner. De formulerer det således.

”Beregningerne giver dog et kvalificeret fingerpeg om størrelsen af udsætningen, hvor
produktionen i Danmark fraregnet eksport sammen med import fra især Polen og Frankrig
indikerer et minimumstal på 1,5 millioner fasankyllinger, der årligt udsættes i Danmark. En
sammenstilling af vildtudbyttet (i 2020 ca. 600.000 fasaner) og en vurdering af andelen af
udsatte fasaner, der nedlægges samme år (ca. 30 %), samt andelen af udsatte fugle i
udbyttet (>80 %) indikerer tilsvarende en størrelsesorden, der ligger over 1,5 millioner. Det konkluderes på dette grundlag, at omfanget af udsætningen af fasaner til jagtformål efter alt at dømme er større end de 750.000-1.000.000, som hidtil er antaget udsat årligt i
Danmark, og det antal på op mod en million, der indberettes.”
DCE’ s tal viser at antallet af udsatte fasaner sidst i ”tyvetierne” ligger ret konstant på knap
800.000, mens der i 2021 og 2022 er tale om niveauer, der ligger betydeligt højere – op
imod en million. Stigningen vurderes primært at kunne tillægges, at flere ejendomme
indberetter udsætning, og ikke at der for hver ejendom foretages større udsætning.
 
Udsatte fasaner indberettet til Miljøstyrelsen i perioden 2018-2022 samt antallet af udsætningssteder.
 
År            Fasaner          Udsætningssteder
2018       766.092          508
2019       785.258          620
2020       806.726          647
2021       957.859          972
2022       966.314          833
 
 
Den geografiske fordeling af den indberettede udsætning er meget skæv, idet over
halvdelen er indberettet fra Syd- og Vestsjælland samt Sydhavsøerne og ca. en fjerdedel
fra Fyn.
Som jægerne og lodsejere ved, skal der udarbejdes en biotopplan hvis en ejendom er
større end 100 hektar, og hvis der udsættes mere end 1 fasan per hektar. Det ses tydeligt i
tallene. Det hyppigst indberettede antal udsatte fasaner pr ejendom, lå nemlig for alle år
på 100 eller derunder. Omkring af 45 procent af indrapporteringerne lå i dette niveau.
Et andet påfaldende tal er mængden af indrapporterede fasaner fra jægerne. For perioden
2014-2020 indberettede 67.056 jægere, at de havde nedlagt i alt 4.581.545 fasaner,
svarende til i gennemsnit til 654.506 fasaner pr sæson. Dette svarer til 9,6 fasan per jæger
per jagtsæson. Tallet harmonerer som nævnt ikke med det antal som forskerne vurderer
der udsættes. Der vil naturligvis være et betydeligt svind i de udsatte fasaner og en del
udsatte fasaner bliver naturligvis i naturen til næste sæson.
At det tal kan være højere end mange måske tror, indikerer en undersøgelse, der blev
lavet i juli 2022. På 4 ejendomme på Sjælland og Fyn mærkedes 488 fasaner i forbindelse
med udsætning af et større antal. Ved udgangen af jagtsæsonen 2022/2023 var 158 meldt
som skudt, enten på eller tæt ved udsætningsejendommen. Det svarede til 32 % af de
mærkede. Det kunne tyde på at en meget stor andel af de udsatte fasaner faktisk overlever, men forskerne bag rapporten mener ikke, at undersøgelsen er repræsentativ, da
”kun en delmængde af de udsatte fasaner blev mærket”, samt ”at det ikke vides, hvor stor
en del af de udsatte fugle, der nedlægges i større afstande fra udsætningsstedet, samt at
det formodentlig varierer en del afhængigt af terrænforhold og terrænpleje/fodring.”
Generelt må jægerne dog nok indstille sig på, at vi ikke slipper for en fortsat debat omkring
divergensen mellem udsatte og indrapporterede fasaner.
 
Du kan læse hele rapporten her:
https://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Tekniske_rapporter_250-299/TR275.pdf
Vinterfodring af fasaner
Foto: Shutterstock

Læs også