Udsætning af fasaner, agerhøns og ænder – husk indberetnings-pligten

Det er ved at være tid til udsætning af ænder, agerhøns og fasaner. Miljøstyrelsen minder om at alle udsætninger skal indberettes inden den gældende frist.

Det er snart tid til de første udsætninger af fugle til efterårets jagter. Miljøstyrelsen minder derfor om, at de udsatte fugle skal registreres. Det er ikke fordi, der skal tilladelse til, men styrelsen skal vide hvor mange fugle, der er sat ud.

I Danmark udsættes der årligt flere hundredetusinde ællinger og fasankyllinger. De seneste år har det været pligtigt at rapportere, hvor mange fugle der udsættes på det enkelte revir.

Miljøstyrelsen har imidlertid ikke været tilfreds med antallet af indrapporteringer. I perioder har der blandt andet være peget på et misforhold mellem antallet af fugle, som opdrætterne sælgere og fugle, der indrapporteres som udsatte. Dette misforhold fremhæves jævnligt i debatten som argumenation for at gennemføre yderligere begrænsning i udsætningsmulighederne.

Uanset at der kan være mange forklaringer på dette misforhold, er det imidlertid vigtig, at alle fugleudsætninger bliver indrapporteret, som reglerne forskriver.

Alle udsætninger skal indberettes

Det er vigtigt at fremhæve, at der ikke er nogen nedre grænse for, hvornår der skal indeberettes. Indberetningspligten gælder alle udsætninger uanset størrelse.

Her kan der indberettes udsætninger

– borger.dk 

– virk.dk 

Du skal altså indberette, selvom du kun udsætter ganske få fugle, eksempelvis en agerhønsefamilie eller blot 5 ænder.

Indberetningen gøres digitalt, og kan ske via boger.dk eller virk.dk. Indberetningen skal ske senest en uge efter udsætningen.

Udsætninger over 100 fugle

Hvis du vil udsætte mere end 100 fugle i alt (summen af alle udsatte agerhøns, fasaner og ænder), så kræver det, at du har deltaget i et kurset om udsætning, der er godt af Miljøstyrelsen.

Godkendte udsætningskurser udbydes af Danmarks Jægerforbud samt af Skovskolen i Nødebo.

Udsætning af ænder

Antallet af gråænder der må udsættes, afhænger af hvor stort vandareal, der er til rådighed.

Der må udsættes en ælling per 150 kvadratmeter åben, ubevokset vandflade eller en voksen and per 300 kvadratmeter åben, ubevokset vandflade.

Biotopplan

Som udgangspunkt kan man altid udsætte op til 100 fasaner og agerhøns på en ejendom under hundrede hektar. Hvis ejendommen er over 100 hektar, kan der udsættes én fugl per hektar.

Vil man udsætte flere fugle, skal man udarbejde en biotopplan. Når biotopplanen er udarbejdet skal anmeldes til Miljøstyrelsen og gennemføres i praksis.

En biotopplan består af tiltag, som gør et område i landskabet mere tiltrækkende for vildtet. Biotopen skal ligge på dyrket mark i tilknytning til eksisterende naturområder eller op ad markveje, markskel, læhegn, vandløb eller lignende.

Når man udarbejder en biotopplan, kan man vælge mellem 25 naturforbedrende tiltag. Tiltagene skal målrettes mindst 4 arter, hvoraf 2 skal være ikke jagtbare.

Forlænget frist for anmeldese af biotopplaner

På grund af tekniske problemer med indberetningssystemet, har Miljøstyrelsen har lige forlænget årets frist for indlevering af biotopplan til 1. juni.

Gældende regler vedrørerende udsætning af fugle fremgår af §14 i Bekendtgørelsen om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber.

Læs også