Edderfugle og Canadagæs i fokus i Vildforvaltningsrådets indstilling til de kommende år

Årets sidste møde i Vildtforvaltningsrådet fastlagde rådets indstilling til jagttider næste år

- Annonce -

Vildforvaltningsrådet består af repræsentanter fra en række organisationer. Blandt andet Danmarks Jægerforbund, Landbrug & Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Dyrenes Beskyttelse og Danmarks Skovforening.

Rådet udarbejder årligt sin indstilling til jagttider og den generelle forvaltning af jagtområdet de kommende år. Indstillingen er en del af grundlaget for de endelige beslutninger.

– Indledende er vi blevet enige om at indstille til ministeren, at udvide jagttiden på canadagås i august i lighed med nugældende regler for grågås (på landarealer minimum 300 meter fra vådområder for at mindske forstyrrelsen af andre vandfugle), mens vi for de næste to år indstiller at indskrænke jagtmulighederne for edderfugl med henblik på at mindske afskydningen, fortæller Claus Lind Christensen fra Danmarks Jægerforbund.

Læs også: Rensdyr på julemenuen

Der er dermed aftalt, at der sker en reduktion af afskydningen af edderfugl i Danmark. Det vil ske ved at jagten på edderfugl i de kommende to år stoppes i de EF-fuglebeskyttelsesområder, hvor edderfuglen er på udpegningsgrundlaget, idet disse områder må betragtes som kerneområder for edderfugl i Danmark.

– Trods internationale krav har en konstruktiv dialog med Dansk Ornitologisk Forening afværget et totalt stop for jagt på edderfugl, hvorfor jagten på edderfuglehanner kan fortsætte som nu i resten af landet, fortæller jægerformanden. Han havde egentlig hellere set en aftale om reduktion af jagttiden frem for områder, men det kunne parterne ikke blive enige om.

Når den internationale forvaltningsplan er vedtaget, tages edderfuglen på ny op i Vildtforvaltningsrådet til midtvejsevalueringen i 2023. Jægerforbundet er meget optaget af, at der iværksættes tiltag for at forbedre levestederne og yngleforholdene i Danmark.

Vildtforvaltningsrådet indstillede også, at der, fra 2022, skal arbejdes med genopretningsplaner for bestandene af hare og agerhøne, der fortsætter med at være pressede i det danske landskab. Det vil betyde, at der fremadrettet skal udføres konkrete tællinger af de levende bestande. Her vil jægerne få en væsentlig rolle, da vildtudbyttestatistikken ikke fremover kan levere de nødvendige data for at afgøre, om jagten nationalt og lokalt er bæredygtig.

Jagten på husmår indstilles som følge af den betydelige usikkerhed om bestandens bæreevne. Det indebærer, at husmåren alene kan reguleres i medfør af bekendtgørelsen for skadevoldende vildt. Husmåren tages på ny op i Vildtforvaltningsrådet til midtvejsevalueringen i 2023.

Læs også: Den tilfører jagten det ekstra, som mennesket ikke formår

I forhold til hjortevildtet indstilles der ingen ændringer selvom Danmarks Jægerforbund argumenterede for, at jagttid på hind/då og kalv var blevet ændret fra næste år.

Reglerne for regulering af ræv var til diskussion i rådet, men et flertal i rådet endte med at foreslå, at reglerne for regulering af ræv fortsætter som hidtil.

Vildtforvaltningsrådet skulle også tage stilling til anvendelsen af et overskud på 3,9 mio. kr. i 2022, som endnu ikke er prioriteret. Miljøministeren havde bedt rådet om at komme med en anbefaling til prioritering af pengene blandt fem projekter, som Miljøstyrelsen har udarbejdet projektforslag på:

  • Forøgelse af budgettet til tilskudsordningen for etablering af vådområder og vandhuller
  • Klarlægning af biotopplanernes effekt på naturindholdet i landbrugslandet
  • Åben ansøgningsrunde for jagt- og vildtprojekter
  • Forøgelse af tilsagnsrammen for den eksisterende tilskudsordning ’Plant for vildtet’
  • Undersøgelser af effekten af skud med bue sammenlignet med skud med riffel med fokus på bl.a. afblødningstiden.

I den forbindelse blev rådets medlemmer bedt om at udtrykke deres prioritering, hvilket resulterede i, at Jægerforbundet pegede på tilskudsordningen for etablering af vådområder og vandhuller, klarlægning af biotopplanernes effekt på naturindholdet i landbrugslandet samt effektundersøgelser af skud afgivet med bue kontra riffel, hvilket også blev prioriteret.

Indstillingen vil indgå som grundlag for de endelige beslutninger i 2022.

Læs også: En million hektar vandområder udpeges som fuglebeskyttelsesområder

Del artiklen hvor du vil:

- Annonce -
- Annonce -

Seneste nyheder

- Annonce -
- Annonce -

På jagt

Rypejagt i Canada

I det vildtrige Canada er der ikke mange, der går på rypejagt – det sker mest tilfældigt under anden jagt. Udlændinge er ofte mere interesserede i den traditionelle form for rypejagt end landets egne indbyggere.

Standhals i elgdrevet

Ude bag Kalixelvens imponerende vandmasser, finder man elgterræner af første klasse. I disse skove jager Robert Ramstad.

Dansk jæger skal i retten efter at have skudt køer

Den danske jæger, som sidste år skød tre stykker skotsk højlandskvæg under en vildsvinejagt nord for Kalmar, skal nu for retten i Sverige. Jægeren...
- Annonce-
- Annonce -
- Annonce -

Våben

Riffelskydning – Sådan tager du højde for vindens påvirkning

Vind er riffelskyttens største udfordring. Dels fordi vinden er svær at vurdere i praksis, og dels fordi effekten af vinden selv på relativt korte skudhold er for stor til at ignorere. I forhold til vinden er der ingen nemme løsninger – viden og erfaring er altafgørende!

Lyddæmper tilbagekaldes

Har du en lyddæmper af mærket Ase Utra model Radien med produktionsmåned 06/20 og 07/20, bør du få den ombyttet hos forhandleren. 

Våbenhandlere overvejer erstatningssag imod staten

En hel branche er i knæ. Tabene opgøres i mangecifrede millioner og konkurser truer. Alt sammen som følge af kaoset omkring politiets nye våbenregister. Alle forsøg på at råbe de ansvarlige myndigheder op har hidtil været forgæves.

Nye forklaringer fra politiet omkring våbenregister-skandalen

Skandalesagen om politiets nye våbenregister ruller videre med uklare forklaringer og uden udsigt til normale sagsbehandlingstider i indeværende kalenderår. Imens akkumuleres store tab i en presset jagtbranche.

Politiets våbenregistrerings-system er IKKE forsinket

Politiet har hidtil foregivet, at det nye våbenregistreringssystem, burde have fungeret, da man tog det gamle ned. hvilket inddirekte peger på systemleverandøren som synderen. Men er det nu også sandt?
- Annonce-
- Annonce -

Jagthunden

- Annonce-
- Annonce -

Seneste magasiner